top of page

Uthyrd av: Länna Macken

Adress:Lärkträdsvägen 1 Postadress:740 11 Länna

Telefon:0174-22310

Villkoren gäller för båda våra släp. Galler och Kåpa.

Hyrd utrustning ska återlämnas i samma skick som när du hämtar den UTHYRNINGSINVENTARIE ÅTERLÄMNAD I FULLGOTT

Hyresvillkor

1. Utrustningens brukande Förhyrd utrustning får brukas endast av kunden för dennes räkning. För brukande utom Norden krävs uthyrarens medgivande. Kunden ansvarar för att gällande bestämmelser rörande förhyrd utrustning och brukande iakttages även som gällande parkeringsbestämmelser. Kunden svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter för parkeringsförseelser eller brukande i övrigt.

2. Utrustningens skötsel Kunden skall väl vårda utrustningen. Kunden svarar för skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

3. Besiktning Uthyraren har rätt att besiktiga Varan under hyrestiden, om han har skälig anledning antaga att äganderätten sätts i fara eller att risk för Värdeminskning föreligger utöver vad som följer av normalt brukande.

4. Försäkringsvillkor m.m. Samtliga släpvagnar är försäkrade. Hyrestagarens självrisk gentemot uthyraren är per skada max 4.500:-. (Ej momspliktigt). Hyrestagaren kan mot särskild avgift om detta inte ingår reducera sin självrisk till 1500:-. Tecknad självriskreducering friskriver ej hyrestagaren från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppkommit genom vårdslöshet eller slarv, t.ex att stöd hjul/ben inte fällts upp. Hyrestagaren svarar för samtliga, till följd av parkerings- eller andra trafikförseelser uppkomna böter eller kostnader under hyresperioden. Parkeringsavgifter skall omgående betalas av hyrestagaren. Om så ej sker debiteras förutom avgiften en expeditionskostnad á 200:- per förseelse.

5. Aterställande av förhyrd utrustning Förhyrd utrustning skall återställas till den plats där den avhämtas, om annan plats icke överenskommits. Vid återlämnade av förhyrd utrustning senare än överenskommen tidpunkt för återlämnandet, utan uthyrarens medgivande äger uthyraren rätt att debitera hyresersättning och i förkommande fall kräva ersättning för uthyrarens skada.

bottom of page